راهنمايی و اطلاع رسانی درباره بیماری های خون و سرطان

راه های پيشگيری از سرطان

اطلاعات عمومی

انواع سرطان و نحوه پيشگيري از آنها

سرطانهاي شايع در زنان و نكاتي در خصوص آنها

عوامل مؤثر در پیشگیری

پرهیز از استرس

عوامل رفتاري

انجام فعاليتهاي بدني

كنترل وزن

اجتناب از دخانيات و سایر آلاینده های محیطی

اجتناب از عوامل خطرزا در ايجاد انواع سرطان

انجام غربالگري

تشخيص به هنگام و خودآزمایی

تغذيه مناسب